Hvad er syn og skøn?

I en sag, hvor to parter – for eksempel en murer og en boligejer – er blevet uenige om, hvorvidt byggearbejdet er ordentligt udført, bruges en uvildig sagkyndig (skønsmand) til en teknisk og faglig vurdering af byggearbejdet. Dette kaldes syn og skøn og udføres af en certificeret skønsmand.

Sådan foregår det:

Én af parterne i tvisten indsender en begæring til Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed om at få foretaget syn og skøn.

Dernæst udpeger Voldgiftnævnet i løbet af et par dage en skønsmand, hvorefter begge parter får en frist på otte dage til at gøre indsigelser mod den udpegede skønsmand.

Såfremt der ikke er nogen indsigelser fortsætter sagen.

Skønsmanden gennemgår materialet i sagen og indkalder efterfølgende parter og advokater til et møde – også kaldet skønsforretning – hvor der skal gøres rede for spørgsmål i sagen. Begge parter er også til stede, når skønsmanden foretager selve besigtigelsen af boligen.

Begge parter har igennem hele sagen mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til både besigtigelsen og skønsforretning og lade skønsmanden vide, hvis processen giver anledning til øvrige oplysninger, spørgsmål eller andet. Dette kan give en anledning til en supplerende besigtigelse og yderligere analyse af sagen.

Til sidst udarbejdes en skønserklæring, som typisk foreligger færdig inden for en måned efter besigtigelsen. På baggrund af denne kan parterne indgå forlig, eller den kan forelægges ved voldgiftretten, hvis ikke der kan opnås enighed, og højeste instans skal afgøre sagen.

Relevante links om Syn og Skøn